Natječaj

za radno mjesto

Tajnik ustanove (m/ž)

Natječaj je otvoren od

16. do 24. listopada 2019.

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu

Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb,

Centar raspisuje


N A T J E Č A J


za radno mjesto Tajnik ustanove (m/ž)

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto Tajnik/ca ustanove su: 

·      magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera 

·      2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

·      poznavanje jednog stranog jezika

·      aktivno poznavanje rada na računalu

·      organizacijske i komunikacijske sposobnosti

·      odlične organizacijske sposobnosti, orijentiranost na rezultate

·      sposobnost timskog i individualnog rada

·      visoki stupanj odgovornosti, samostalnosti i inicijative u radu,

       pro aktivan pristup rješavanju problema

Probni rad: 6 mjeseci magistar/specijalist

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

·      ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,

·      elektronički zapis o radno-pravnom status, odnosno dokaz o

       radnom iskustvu, u preslici

·      dokaz o poznavanju jednog stranog jezika, u preslici

·      uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave

       ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), u preslici.

 

Na ovom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave  propisane  posebnim zakonom, kojim to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

 

Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb

s naznakom «ZA NATJEČAJ TAJNIK USTANOVE (m/ž) – NE OTVARAJ»

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj je otvoren od 16. listopada 2019. do 24. listopada 2019.

 

 Nataša Popović, ravnateljica

 

KLASA: 1/10/19-10/0118
UR. BROJ: 001-01-19-10-0118


Zagreb, 15. listopada 2019. godine

Centar za promicanje tolerancije            Tel.: + 385 1 510 12 12    

i očuvanje sjećanja na holokaust            OIB 27946605963

Vojnovićeva 15, HR - 10 000 Zagreb          IBAN: HR4323600001102619257

WEB: www.centartolerancije.hr               E-mail: info@centartolerancije.hr

© 2019 by

Centar za

promicanje tolerancije