Statut

Centra

Ugovor o osnivanju

Rješenje Trgovački sud

Potvrda o preuzetom izvještaju o bilanci i prihodima i rashodima neprofitinih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. 

Donacija ima različite oblike uključujući novčanu podršku ili podršku u naravi. 

Koristan podatak za donatore (pojedince i tvrtke)

Čl.7.st.7 Zakona o porezu na dobit Iz 10.prosinca.2004. god. N/N 177/2004 Darovanjima iz stavka 1. točke 11. ovoga članka smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Centar za promicanje tolerancije            Tel.: + 385 1 510 12 12    

i očuvanje sjećanja na holokaust            OIB 27946605963

Vojnovićeva 15, HR - 10 000 Zagreb          IBAN: HR4323600001102619257

WEB: www.centartolerancije.hr               E-mail: info@centartolerancije.hr

© 2019 by

Centar za

promicanje tolerancije