Natjačaj za

za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK (m/ž)

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu

Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb,

Centar raspisuje

 


N A T J E Č A J
za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK (m/ž)

 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK/ca ustanove su:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera ili iz područja umjetnosti

 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u struci

 • poznavanje jednog stranog jezika

 • razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti

 • sposobnost timskog i individualnog rada

 • visoki stupanj odgovornosti, samostalnosti i inicijative u radu, pro aktivan pristup rješavanju problema

 • sposobnost rada u stresnim situacijama i prema rokovima

 • aktivno poznavanje rada na računalu

 • Probni rad: 6 mjeseci

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

 • ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,

 • elektronički zapis o radno-pravnom status, odnosno dokaz o radnom iskustvu, u preslici

 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika, u preslici,

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), u preslici.

 

Na ovom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave  propisane  posebnim zakonom, kojim to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

 

Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

 

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb

s naznakom «ZA NATJEČAJ, VIŠI STRUČNI SURADNIK (m/ž) – NE OTVARAJ»

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj je otvoren od 27.3.2018. do 4.4.2018.

 

Nataša Popović, ravnateljica

 

KLASA: 1/10/18-03/0022
UR. BROJ: 001-01-18-03-0022

Centar za promicanje tolerancije            Tel.: + 385 1 510 12 12    

i očuvanje sjećanja na holokaust            OIB 27946605963

Vojnovićeva 15, HR - 10 000 Zagreb          IBAN: HR4323600001102619257

WEB: www.centartolerancije.hr               E-mail: info@centartolerancije.hr

© 2019 by

Centar za

promicanje tolerancije