Natjačaj za ravnatelja/icu

24 sata

OGLAS OBJAVLJEN U DNEVNOJ TISKOVINI 24 SATA, 4. PROSINCA 2017.

 

CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST Zagreb, Vojnovićeva 15

Zagreb, 29. studenoga 2017. godine

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br. 73/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01) i članka 10. Statuta Centra za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust od 6. lipnja 2017.g., Natječajno povjerenstvo, na temelju Odluke od 29. studenoga 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Centra za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust

 Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist,

- najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti kulture,

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

- znanje jednog svjetskog jezika. 

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine s mogućnošću reizbora.

Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi,

- elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, 

- dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,

- životopis s opisom dosadašnjeg rada

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se u preslici. 

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu 

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Vojnovićeva 15, Zagreb, 

s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

 

O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj. 

 

Natječajno povjerenstvo Centra za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust 

Centar za promicanje tolerancije            Tel.: + 385 1 510 12 12    

i očuvanje sjećanja na holokaust            OIB 27946605963

Vojnovićeva 15, HR - 10 000 Zagreb          IBAN: HR4323600001102619257

WEB: www.centartolerancije.hr               E-mail: info@centartolerancije.hr

© 2019 by

Centar za

promicanje tolerancije